• ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ส่งสินค้าประจำวันที่ 17/4/61 KERRY

เจ้าของร้าน

105. พนิดา พุ่มฤทธิ์ SMNYZ00003042
106. อิทธิพล พุ่มหิรัญ SMNYZ00003043
107. กฤษติกร เหาะเหิน SMNYZ00003044
108. อานาคอมพิวเตอร์ SMNYZ00003045
109. กวินจิตจะโปะ SMNYZ00003046
110. เผ่าพัฒน์พงษ์วิเชียรโรจน์ SMNYZ00003047
111. จาตุรงณ์ ใจสุวรรณ์ SMNYZ00003048
112. สัจจาลักษณ์ ทับเจริญ SMNYZ00003049
113. ธีรวุฒิ ข่ายม่าน SMNYZ00003050
114. ชาตรี ผ่องโสภา SMNYZ00003051
115. จักรกฤษณ์ ทิพย์อุ้ย SMNYZ00003052
116. ทักษ์ดนัย ไชยดี SMNYZ00003053
117. วีระยุทธ ชินเนหันหา SMNYZ00003054
118. ณรงค์ SMNYZ00003055
119. อภิเดช พยุงพันธ์ SMNYZ00003056
120. ศรัณยู กุลรัตน์ SMNYZ00003057
121. ณรงค์เดช ใหม่วงษ์ SMNYZ00003058
122. ฐนกร เฉียบแหลม SMNYZ00003059
123. ณรงค์ฤทธิ์ หลู SMNYZ00003060
124. อัญชุลี เคียนทอง SMNYZ00003061
125. สุวัฒน์ ขุนราม SMNYZ00003062
126. ภัคจิรา บุญทา SMNYZ00003063
127. มัสกร อินทะศรี SMNYZ00003064
128. ทศวรรษ วลิตวรางค์กูร SMNYZ00003065
129. พานิตพิชา คำพุ SMNYZ00003066
130. ธนากรณ์ สมหวัง SMNYZ00003067
131. ณัฐวุฒิ ฝึกฝน ฟลุ๊ค SMNYZ00003068
132. ชาร์ป SMNYZ00003069
133. วิเชียร ศรีใจ SMNYZ00003070
134. พงศภัค แสงสอาด SMNYZ00003071
135. ภูมิภาส คุณทัยสงค์ SMNYZ00003072
136. ศิริชัย หลีประเสริฐ SMNYZ00003073
137. ศักดินันท์ ประทุม SMNYZ00003074
138. กิตติพงษ์ เเสงสุวรรณ(มอส) SMNYZ00003075
139. สาโรจน์ สุขวิฑูรย์ SMNYZ00003076
140. เอกณัฏฐ์ อัครธนาดิศักดิ์ SMNYZ00003077
141. เบญจรงค์ ป่านอุดม SMNYZ00003078
142. วินัย บวศรี SMNYZ00003079
143. ชัยพร แสนคำ SMNYZ00003080
144. ศักดิ์ดา พร้อมญาติ SMNYZ00003081
145. เสกสรรค์ ขุนศรีรักศร SMNYZ00003082
146. วัชรินทร์ สุทธินิยม SMNYZ00003083
147. Narinton Pankaw SMNYZ00003084
148. สุทธิรักญ์ ปรีชาพานิช SMNYZ00003085
149. สมชาย แก้วประเสริฐ SMNYZ00003086
150. นาย SMNYZ00003087
151. อำนวยพร ชวนชม SMNYZ00003088
152. กิตติคุณ บุญหนัก SMNYZ00003089
153. ธรรมวัฒน์ สุดแสวง SMNYZ00003090
154. สามารถ เวชกามา SMNYZ00003091
155. ปณิตา สอนสะอาด(ปลา) SMNYZ00003092
156. ปฐวี ราชเทียน SMNYZ00003093
157. สรณ์สิริ ฤกษ์จันทร์ SMNYZ00003094
158. ชวกร วิชัยโน SMNYZ00003095
159. สุทิวัส ด่างเหลา SMNYZ00003096
160. อนันตชัย ชำนาญ SMNYZ00003097
161. มรกต พ่อเมือง SMNYZ00003098
162. วิน SMNYZ00003099
163. นัฐวุฒิ สร้อยสองชั้น SMNYZ00003100
164. ศุภวิชญ์ มีส้ม SMNYZ00003101
165. นันทิพัฒน์ โพธการ SMNYZ00003102
166. โชติช่วง แซ่โล้ว SMNYZ00003103
167. ปฐวี ราชเทียน SMNYZ00003104
168. ฉัตรโชค มีไกรลาศ SMNYZ00003105
169. ธนาธร เหล็งทอง SMNYZ00003106
170. วรรธนัย ลงสุวรรณ SMNYZ00003107
171. พฤหัส ฉัตรโพธิ์ SMNYZ00003108
172. thanakon SMNYZ00003109
173. ศตรรษ รัตะโน SMNYZ00003110
174. สามเณรภูมิพัฒน์ ต้นวงษ์ SMNYZ00003111
175. ศักดิ์สิทธิ์ ทองรักษ์ขาว SMNYZ00003112
176. สุรเกียรติ พรหมกสิกร SMNYZ00003113
177. ปราการ ทิพาศรี SMNYZ00003114
178. อิสระ เกษรหอม SMNYZ00003115
179. จักรี แหวนเพชร SMNYZ00003116
180. สมมิตร สิทธิภาพ SMNYZ00003117
181. นิธิศ แจ่มแจ้ง SMNYZ00003118
182. ชัยฤทธิ์ 40/300 SMNYZ00003119
183. สันติธรรม ประภาธรรม SMNYZ00003120
184. สิทธิชัย ใจศิริ SMNYZ00003121
185. ธนา แขตสันเทียะ SMNYZ00003122
186. อเนชา แสงซื่อ SMNYZ00003123
187. พีรพล แป้นงาม SMNYZ00003124
188. ร้านรั่ว SMNYZ00003125
189. นัครินทร์ ชอบสอาด SMNYZ00003126
190. กฤตคมเดช ประสมทรัพย์ SMNYZ00003127
191. กรกต พิมเรือน SMNYZ00003128
192. พนา ปานเพชร SMNYZ00003129
193. เมธี ทาคำใจ SMNYZ00003130
194. ปราโมทย์ ล้วนศิริภาพ SMNYZ00003131
195. ศักดิ์ปกรณ์ อ่วมบุญ SMNYZ00003132
196. ถิรวัชร เมืองช้าง SMNYZ00003133
197. อิทธิพล ศุลีลาภรณ์ SMNYZ00003134
198. ภูมินทร์ แก้ววิลัย SMNYZ00003135
199. อนุภัทร แก้วมี SMNYZ00003136
200. นริศ พัวพันวัฒนะ SMNYZ00003137
201. อนิรุตม์ คนทน SMNYZ00003138
202. ธีรภัทร์ ท่วมกระโทก SMNYZ00003139
203. พสิษฐ์ คำเย็น SMNYZ00003140
204. อังคาร สิมมาโคตตร SMNYZ00003141
205. สุนันตะ. ศรีล้อม SMNYZ00003142
206. สุนทรวัฒน์ เพาะปลูก SMNYZ00003143
207. วิรุฬห์ บุญทองแก้ว SMNYZ00003144
208. ประสิทธิ์ การบรรจง SMNYZ00003145
209. ศุภเชษฐ์ นักบุญ SMNYZ00003146
210. ฐิติพงศ์ พุดเปีย SMNYZ00003147
211. ศุกร์ อ่อนศรี SMNYZ00003148
212. คมสันต์ ดวงเดช SMNYZ00003149
213. ณฐภัทร ธนะโชติ SMNYZ00003150
214. ธนากร จงน้อมกลาง SMNYZ00003151
215. สฤษฎ์พงษ์ ศรีวิชัย SMNYZ00003152
216. เอกชัย โพธิสาร SMNYZ00003153
217. ศรัณท์ ตุลชาติ SMNYZ00003154
218. คมสัน บุญช่วยรักษา SMNYZ00003155
219. ชิติพัทธ์ สุขสุวรรณ SMNYZ00003156
220. ภาคภูมิ ชำนาญศรี SMNYZ00003157
221. อนนต์เฟน วรรณธณะ SMNYZ00003158
222. จิระวัฒน์ วงษ์วิทยโอภาส SMNYZ00003159
223. พงศภัค แต้มเพ็ง SMNYZ00003160
224. ภาณุชิต สุทธศิริ SMNYZ00003161
225. จิรศิลป์ ปรักมาศ SMNYZ00003162
226. ณัฐปคัลภ์ วัฒนสิทธิ์ SMNYZ00003163
227. วันชนะ ศรีประเสริฐ SMNYZ00003164
228. ธนพล คมคาย SMNYZ00003165
229. i can fix SMNYZ00003166
230. วรานนท์ สุมะหิงพันธ์ SMNYZ00003167
231. อัญชลีพร ปัญญาเลิศกิจ SMNYZ00003168
232. ณัฐดนัย จิตรสะอาด SMNYZ00003169
233. อภิรมย์เดช จันทร์ศรีชล SMNYZ00003170
234. เป็นหนึ่ง ทินวงษ์ SMNYZ00003171
235. นิรุจ จันทร์ประเสริฐ SMNYZ00003172
236. ฐานันดร ศรีรักษา SMNYZ00003173
237. ประสิทธิชัย ขันแวว SMNYZ00003174
238. มานพ ศรีจำนงค์ SMNYZ00003175
239. ศราวุธ จันทร SMNYZ00003176
240. จารุกิตติ์ ปิมปา SMNYZ00003177
241. ภูมิพลัง กล่ำประทุม SMNYZ00003178
242. ศุภวัฒน์ ปัญญาไว SMNYZ00003179
243. ทศวรรษ วลิตวรางค์กูร SMNYZ00003180
244. กรกช ไชยประจง SMNYZ00003181
245. ศุภนุ มะโนบาล SMNYZ00003182
246. จัตุพร บริพันธ์ SMNYZ00003183
247. อาทร กูบกระโทก SMNYZ00003184
248. ธนภัทร เอียดดำ SMNYZ00003185
249. ธีรภัทร์ มากพันธ์ SMNYZ00003186
250. ชัชชัย ลิ้มสุวรรณ SMNYZ00003187
251. ศุภกร พิพัฒนกุล SMNYZ00003188
252. มณฑล เพ็งมาลา SMNYZ00003189
253. ประดิษฐ์ เม๊าะหะมะ SMNYZ00003190
254. ทวีศักดิ์ ทิพย์ศิริ SMNYZ00003191
255. อัศพงษ์ วงษ์แก้ว SMNYZ00003192
256. อรรถพล เพียรพร้อม SMNYZ00003193
257. ศุภกิจ อรุณรักษ์ดชเดช SMNYZ00003194
258. วิชยะ ประทุมชัย SMNYZ00003195
259. ภาคภูมิ แซ่ฉั่ว SMNYZ00003196
260. วงศพัทฑ์ หังษาบุตร SMNYZ00003197
261. วรวุฒิ เเก้ววิชิต SMNYZ00003198
262. ผดุงเดช ตันริน SMNYZ00003199
263. รัตนาพร หน่อคำ SMNYZ00003200
264. อาลี เจ๊ะสหม้อ SMNYZ00003201
265. ทวีศักดิ์ เจริญจิตต์สกุล SMNYZ00003202

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

   ช่องทางในการติดต่อ   

  Line : @ihavecpu
  FB : IHAVECPU


   วันที่จัดส่งสินค้า  

ทางปณ.
จัดส่งทุกวันจันทร์-เสาร์
ตัดยอดเวลา 14:00 น.

ทาง Kerry Express
จัดส่งทุกวันจันทร์-เสาร์
ตัดยอดเวลา 13:00 น.


ส่งกทม. ปริมณฑล กลาง 1 วัน
ส่งจังหวัดในภาคอื่นๆ 2-3 วันครับ

เก็บเงินปลายทางได้ !
ได้รับของไว ทันใจแน่นอนครับ
รับประกันสินค้า 4 เดือน !!

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม8,878,088 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,988,205 ครั้ง
เปิดร้าน27 ม.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท16 ส.ค. 2561

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

รหัสสินค้า
13,890.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า
26,290.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า
1,790.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า
9,990.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า
2,190.00 บาท
2,290.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
4,890.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
9,990.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
8,990.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
21,890.00 บาท
สินค้าหมด
ติดตามร้านของเราผ่านแอพได้แล้ววันนี้
  • พิมพ์ “I HAVE CPU - CPU มือสอง ขาย ราคาถูก,ขาย การ์ดจอ มือสอง ราคาถูก,ขาย แรม มือสอง ราคาถูก,ขาย เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก,ขาย ฮาร์ดดิส มือสอง,ราคาซีพียู,ราคาคอมพิวเตอร์,อะไหล่คอม,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ขายคอมมือสอง” ในช่อง Search
  • หรือเข้าจากรายการร้านค้าโปรดของฉัน
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านI HAVE CPU - CPU มือสอง ขาย ราคาถูก,ขาย การ์ดจอ มือสอง ราคาถูก,ขาย แรม มือสอง ราคาถูก,ขาย เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก,ขาย ฮาร์ดดิส มือสอง,ราคาซีพียู,ราคาคอมพิวเตอร์,อะไหล่คอม,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ขายคอมมือสอง
I HAVE CPU - CPU มือสอง ขาย ราคาถูก,ขาย การ์ดจอ มือสอง ราคาถูก,ขาย แรม มือสอง ราคาถูก,ขาย เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก,ขาย ฮาร์ดดิส มือสอง,ราคาซีพียู,ราคาคอมพิวเตอร์,อะไหล่คอม,ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ขายคอมมือสอง
ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับจัดสเปกคอมพิวเตอร์ตามสั่ง ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า รับประกันสินค้าทุกชิ้น ศูนย์รวม CPU RAM การ์ดจอ เมนบอร์ด มือสอง ราคาถูก ส่งจริงได้จริง
เบอร์โทร : 0868385200
อีเมล : paiboonsiri01@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
× CLOSE
APP : IHAVECPU สำหรับมือถือ โหลดได้ใน Play store และ iOS นะครับ
เลือกซื้อได้ง่าย สบายตา 
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก